O združení S.C.E.A.R.

Združenie S.C.E.A.R

Nadšenie pre históriu, bojové umenie a túžba spoznávať niečo nové, dosiaľ neznáme spojila skupinku mladých ľudí. Občianske združenie, ktoré sa zápisom do registra Ministerstva vnútra SR dňa 11.5. 2009 stalo oficiálnou organizáciou združujúcou ľudí, ktorí svojou kreativitou a aktivitou majú záujem nadobúdať znalosti o rímskom vojenstve, kultúre a živote starých Rimanov. Názov organizácie, S.C.E.A.R. je odvodenou skratkou od lat. prekladu názvu nášho združenia, Societas civilis exercitus auxiliorumque Romanorum, t.j. Občianske združenie rímskeho vojska a pomocných zborov. V našom združení nadobúdajú zručnosti s rôznymi zbraňami, ktoré vedia následne zužitkovať v boji muž proti mužovi, alebo v hromadnej bitke, odborné vedomosti o Rimanoch, ale tiež istú remeselnú zručnosť pri zhotovovaní niektorých súčastí kostýmov a výzbroje.
Za dobu svojho pôsobenia sa naše združenie, ktoré je historicko-vojenskou skupinou, podieľalo na mnohých prestížnych podujatiach doma i v zahraničí. Máme za sebou dvojnásobnú návštevu Ríma a účasť na oslavách založenia mesta Rím v Taliansku, dvojnásobnú účasť na protohistorickom festivale Keltský deň na Liptove, spoluprácu s tromi múzeami na západnom Slovensku, vytvorenie kultúrneho programu pre odbornú medzinárodnú konferenciu (DANUBE LIMES BRAND) a mnoho menších podujatí doma a v zahraničí.

Nadšenie pre históriu, bojové umenie a túžba spoznávať niečo nové, dosiaľ neznáme spojila skupinku mladých ľudí. Občianske združenie, ktoré sa zápisom do registra Ministerstva vnútra SR dňa 11.5. 2009 stalo oficiálnou organizáciou združujúcou ľudí, ktorí svojou kreativitou a aktivitou majú záujem nadobúdať znalosti o rímskom vojenstve, kultúre a živote starých Rimanov. Názov organizácie, S.C.E.A.R. je odvodenou skratkou od lat. prekladu názvu nášho združenia, Societas civilis exercitus auxiliorumque Romanorum, t.j. Občianske združenie rímskeho vojska a pomocných zborov. V našom združení nadobúdajú zručnosti s rôznymi zbraňami, ktoré vedia následne zužitkovať v boji muž proti mužovi, alebo v hromadnej bitke, odborné vedomosti o Rimanoch, ale tiež istú remeselnú zručnosť pri zhotovovaní niektorých súčastí kostýmov a výzbroje.
Za dobu svojho pôsobenia sa naše združenie, ktoré je historicko-vojenskou skupinou, podieľalo na mnohých prestížnych podujatiach doma i v zahraničí. Máme za sebou dvojnásobnú návštevu Ríma a účasť na oslavách založenia mesta Rím v Taliansku, dvojnásobnú účasť na protohistorickom festivale Keltský deň na Liptove, spoluprácu s tromi múzeami na západnom Slovensku, vytvorenie kultúrneho programu pre odbornú medzinárodnú konferenciu (DANUBE LIMES BRAND) a mnoho menších podujatí doma a v zahraničí.

Poslanie a ciele

Ako každé občianske združenie, aj združenie S.C.E.A.R má svoje poslanie a ciele. Našim poslaním je predovšetkým šíriť osvetu a naše nadobudnuté znalosti medzi širokou verejnosťou a tiež v rámci združenia. Tieto znalosti majú rozličný charakter a týkajú sa rímskej vojenskej techniky, stratégie, rímskej kultúry a spoločnosti, politiky v dobe rímskej a vzťahmi so susednými národmi, histórie a archeológie spájajúcej sa s obdobím nášho zamerania. Tým je obdobie 1. a začiatku 2. storočia po Kr. na území provincie Pannonia Superior, t.j. oblasť Burgenlandu (Rakúsko) a SZ Zadunajska (Maďarsko). Keďže Rimania niekoľkokrát vstúpili aj na územie dnešného Slovenska a v mestskej časti Bratislava – Rusovce mali svoj vojenský tábor s osadou, je našim poslaním tiež upozorňovať a poukazovať na kontakty Rímskej ríše s barbarským územím, ktoré sa rozprestieralo na väčšine územia dnešného Slovenska.

Svoje poslanie napĺňame prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré združenie vykonáva. Aktivitami združenia sú vystúpenia v rámci menších i väčších kultúrnych podujatí na Slovensku i v zahraničí, kde sa zúčastňuje naše združenie historických festivalov, sprievodných programov pri rôznorodo zameraných festivaloch a podujatiach. Vytvárame tiež vzdelávacie programy (workshopy) pre deti a mládež a šírime naše nadobudnuté znalosti medzi laickú verejnosť.

Z týchto aktivít vyplývajú aj ciele nášho združenia. Medzi ne patrí systematická výučba rímskeho bojového umenia, založená na základoch stredovekého šermu spojeného s antickými ikonografickými prameňmi a experimentálnymi znalosťami o vlastnostiach rímskych zbraní. Ďalej sem patrí vzdelávanie našich členov tak, aby poznali obdobie, ktoré zastupujú a aby vedeli prezentovať svoje znalosti na verejných podujatiach. S tým sa spája ďalší z cieľov, prezentovať naše nadobudnuté znalosti a zručnosti formou živej histórie šermiarskymi a bojovými vystúpeniami, informačným stánkom s vystavenými rekvizitami a inými formami. V neposlednom rade je našim cieľom tiež vzbudiť záujem u mladých ľudí o pohyb, poznanie histórie a archeológie a o kreatívne činnosti remeselného, alebo interaktívneho charakteru.