VOJENSTVO

Rímska Auxília

Rímska armáda tvorila rôznorodý celok, ktorý sa v období antiky zdokonalil na takú vysokú úroveň, že nenachádzal v oblasti Európy, prednej Ázie a Afriky po dobu celých tristo rokov obdobu. Okrem najznámejších základných zložiek, légií,…

RÍMSKA PANNONIA

Prvé dotyky územia Slovenska s rímskou vojenskou silou

Po pripojení Norického kráľovstva k územiu vznikajúceho Rímskeho impéria v roku 15 pred Kristom a anexiou Ilyrika (Maďarsko a severný Balkán) v roku 9 po Kristovi sa Rimanom otvorila cesta k prieniku do priestoru Karpatskej kotliny.…

Limes Romanus

Pojmom Limes Romanus označujeme opevnenú hranicu Rímskej ríše na strednom Dunaji. Tento stredodunajský limes sa opieral o tok Dunaja na hraniciach provincií Noricum a Pannonia, ktorého breh zaisťovali vojenské posádky umiestnené pri strategicky významnej podunajskej ceste, ktorá…

Rímsky vojenský tábor Gerulata

Auxiliarny tábor Gerulata (dnešná mestská časť Bratislava – Rusovce), ležal na pravobrežnej časti Zadunajska, ktoré tvorilo v dobe rímskej provinciu Pannonia. Tento tábor bol založený počas opevňovania rímskej stredodunajskej hranice prislúchajúcej k opevnenej hranici LIMES ROMANUS. Tábory…

Rímske vojenské jednotky a ich spojitosť so Slovenskom v druhej polovici 1. storočia po Kristovi

S budovaním nových táborov pre pomocné jednotky na Dunajskej hranici v časoch vlády cisárov Flaviovskej dynastie (70-te až 80-te roky 1. storočia) možno spájať i konkrétne vojenské jednotky s dnešným územím Slovenska. Tie boli umiestnené…

CIVILNÁ PANNONIA

Život rímskych a nerímskych obyvateľov v provincii Pannonia

Územie dnešného Slovenska malo v dobe rímskej úplne iný ráz, než krajina ležiaca na pravom brehu Dunaja. V období 1. až 2. storočia po Kristovi pokrývali oba brehy Dunaja lužné lesy, ktoré vo vyšších polohách…

RIMANIA A BARBARICUM

Vojenské konflikty Rimanov s obyvateľstvom z juhozápadného Slovenska

V priebehu druhej polovice 1. storočia po Kristovi začali vznikať popri legionárskych táboroch v panónskom pohraničí aj menšie tábory, do ktorých boli umiestňované pomocné zbory rímskeho vojska, auxilie. Jedným z nich bol aj tábor v…

Rímske zbrane v močiarnych obetiskách severnej Európy

V 19. storočí sa niekoľko bádateľov zaoberalo skúmaním močaristých plôch ležiacich na území Jutského a Škandinávskeho polostrova. Tie skrývali nesmierne bohatstvo v podobe zbraní, ktorých pôvod bol neraz aj cudzokrajný. Interpretácia cudzokrajných zbraní, prevažne pochádzajúcich…

Ako vyzeral život v provincii a na ľavom brehu Dunaja v druhej polovici 1. storočia po Kristovi

Rímska ríša dosiahla brehy Dunaja už v roku 15 pred Kristom, kedy sa k jej územiu pripojilo Norické kráľovstvo ležiace na území dnešného Rakúska, okrajových častí Bavorska a Slovinska. Okolo polovice 1. storočia po Kristovi…