Rules and stipulations

Interné smernice občianského združenia S.C.E.A.R.

(1) Vedenie združenia bolo ustanovene zakladatel’mi v deň jeho vzniku. Vedením je označená osoba, vedúci, ktory bol zvolený nadpolovičnou väčšinou členov zúčastnených na členskej schôdzi.

 

(2) Vol’ba vedúceho prebieha každoročne v mesiaci predošlej vol’by.

 

(3) Zmena vedúceho združenia moze nastat‘ po dobrovol’nom odstúpení, po
hlasovaní nadpolovičnej väčšiny členov o jeho odstúpení na členskej schôdzi,
vtedy ak trvalý zdravotný stav znemožňuje vedúcemu viest‘ naplno združenie, úmrtím vedúceho.

 

(4) Vedúci je povinný viest‘ svedomito, poctivo a ekonomicky stabilné občianske združenie, zabezpečovat‘ jeho rast, šírit‘ jeho meno a viest‘ jeho aktívnu činnosť počas svojho volebného obdobia a existencie.

(1) Členom sa stáva každý, kto sa podanim ,,Žiadosti o členstvo“ vedeniu združenia zapísal do združenia a komu následne združenie doručilo ,,Rozhodnutie o prijatí“ za člena.

(2) Člen po zapísani sa do združenia má povinnost‘ nahlásit‘ veducemu združenia, o aký druh členstva má záujem, podl’a čoho sa stanoví výška členského poplatku za stvrťrok.

(3) Člen si vyberá z dvoch možností.

a) V prípade, že sa rozhodne podieľať na fungovaní združenia, administratíve,
pôsobit‘ na kultúrnych podujatiach ako civil v dobovom kostýme, alebo ako
remeselník v dobovom kostýme a pod. je člen zaradený do prvej kategórie, tzv. civil. Takýto člen sa zúčastňuje členskych schôdzí, kultúrnych podujatí a interných akcií združenia. Je rovnocenným a plnohodnotným členom združenia s nižším členským poplatkom.
b) Ak sa člen rozhodne podstúpit‘ tiež výcvik a zúčastňovat‘ sa pravidelne tréningov a zúčastňovat‘ sa vystúpení s prezentáciou rimskeho bojoveho umenia, je člen zaradený do kategórie tzv. vojak. Takyto clen sa okrem iného zučastňuje aj členských schôdzí, kultúrnych podujatí, interných akcií
združenia a je rovnocenným a plnohodnotným členom združenia so zvýšenym členským poplatkom.

(1) Je stretnuím všetkých členov, resp. minimálne nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Vykonáva všetky činnosti uvedené v Stanovách skupiny občianského združenia. Jej úlohou je prijímať a prerokovávať nové návrhy, ktoré majú prispieť k zlepšeniu fungovania združenia, napomôcť novými metódami jeho napredovaniu a rozvíjaniu aktivít združenia. Taktiež je jej úlohou prijímať nové opatrenia, aby fungo vanie združenia bolo plynulé, aby sa dodržiavali všetky pravidlá a ustanovenia a aby sa dostatočne chránil majetok združenia.

(2) Členskú schôdzu zvoláva vedúci združenia, alebo nadpolovičná väčšina členov, ktorá o tom informuje vedúceho združenia.

(3) Zasadá minimálne raz do roka. V prípade neodkladných záležitostí môže členská schôdza zasadať viackrát za mesiac.

(1) Členský poplatok je suma, ktorú odvádza každý člen združenia za výcvik, ktorý mu poskytne združenie na tréningoch, za prístup k odborným materiálom ktoré združenie poskytuje počas výcviku, za administratívnu činnosť a za účelom zveľaďovať združenie.

(2) Účelom členského poplatku je zabezpečiť združeniu plynulé fungovanie a pokryť všetky náklady ktoré vzniknú pri úrandných povinnostiach, tlači dokumentoch, nákupe kancelárskych potrieb, zabezpečovaní odbornej literatúry a materiálu, preprave, nákupe rekvizít a materiálu a ich výrobu, nákupe reklamných predmetov a insignií združenia.

(3) Člen je povinný uhradiť členský poplatok za mesiac, kedy do občianskeho združenia vstúpil oficiálnym zapísaním sa (podaním ,,Žiadosti o členstvo” vedeniu združenia a následným doručením ,,Rozhodnutia o prijatí”).

(4) Členský polatok sa uhrádza štvrťročne v enklávach február-marec-apríl, máj-jún-júl, august-september-október, november-december-január.

(5) Členské poplatky sa odlišujú od zamerania člena v združení. Znížený členský popla tok uhrádzajú členovia, ktorí sa podieľajú na fungovaní združenia, administratíve, pôsobení na kultúrnych podujatiach ako civil v dobovom kostýme, ako remeselník v dobovom kostýme a pod. Takýto člen sa zúčastňuje členských schôdzí, kultúrnych podujatí a interných akcií združenia.

(6) Ak sa člen rozhodne zo združenia dobrovoľne vystúpiť, alebo je vedením združenia vylúčený za niektorý z priestupkov podľa Člnáku 5: bodu 4. Stanov občianského združenia, členský poplatok uhradený za enklávu zaniká, združanie nevracia.

(1) Je činnosť, ktorú vykonávajú cvičitelia buď z radov združenia, alebo externí lektori. Podstatou výcviku je naučiť členov ovládať rímske bojové a vojenské umenie. Výcvik pozostáva z výučby šermu, výučby a cvičení v hode oštepom / kopijo, vojenských povelov v latinčine, pochodovania, boja vo formácií, historického zápasenia, a iných úkonov potrebných pre dosiahnutie schopnosti členov účinkovať na vystúpeniach, kde je potrebná prezentácia rímskeho bojového a vojenského umenia.

(2) Výcvik členov prebieha vo vopred dohodnutých dňoch s členmi združenia, min imálne však dva dni v týždni po dobu troch hodín v jdedn deň, ak vedúci združenia neurčí inak.

(3) Združenie je povinné poskytnúť na základný výcvik (základné princípy manipulácie so zbraňou) poskytnúť členom cvičné drevené meče a štíty, v prípade drevcových zdravní drevené palice, ak nie je v záujme člena zaobstarať si vlastné výcivkové náradie.
4) Člen je povinný prísť na výcvik v oblečení, ktoré môže byť vystavené riziku zašpine nia, alebo poškodenia, bez ulatnenia nároku na náhradu škody. Taktiež má povin nosť dodržiavať pokyny cvičiťeľa, vykonávať na žiadosť cvičiteľa činnosti, ktoré sú v záujme bezpečnosti, dodržiavania čistoty vo výcvikovom priestore a dodržiavania dobrého mena združenia. Povinnosťou člena je tiež dodržiavať čo možno najväčšiu bezpečnosť pri manipulácií s výcvikovou zbraňou, udržiavať čistotu na cvičisku a v jeho blízkom okolí, správať sa diciplinovane, nemeškať na tréning a svoju neprítom nosť minimálne 4 hodiny vopred nahlásiť.

(1) V zmysle dodržiavania disciplíny si združenia nárokuje na pokutovanie nezodpovedných členov, alebo v prípade vážneho priestupku až vylúčenia členov, ktorí sa ho dopustili. Pokuty sú nasledovné :

a) Pokuta za poškodenie majetku združenia. Vypláca sa hodnota, ktorá je potrebná na opravu rekvizity, alebo jej nové zakúpanie.

b) Pokuta za neohlásenie svojej neprítomnosti v prípade, že o nej člen vedel vopred, alebo za viac ako 15 minút meškania na výcvik.

c) Pokuta za neskorú platbu členského poplatku. Tá nadobúda platnosť po začatí nového štvrťroku (enklávy), ak člen neuhradíl plnú výšku členského poplatku za predošlý štvrťrok.

(2) Výšku pokuty si stanovujú členovia na členskej schôdzi. Je možné jej hodnotu navýšiť, alebo znížiť na základehlasovania členov. Následne sa tietopokuty uvedú do dokumentu ,,Cenník” v odseku sadzby.

(1) Majetkom združenai sú všetky predmety, ktoré sú opatrené inventárnym číslom a sú zapísané v Inventárnej knihe združenia, alebo tvoria dokumentáciu a súčasť administratívy združenia.

(1) Kategórie predmetov, ktoré môžu byť majetkom združenia sú:
a) Insígnie združenia (pečiatka, logo, vývesná tabuľa, zástava, a i.)
b) Dokumentácia (Účtovná kniha, Stanovy, Interné smernice, Inventárna kniha, doklady o platbách a výdavkoch, Výpožičný kniha, a i. ) Vzhľadom na to, že tieto predmety sa priamo spájajú svojim obsahom so združením, nie je potrebné, aby boli opatrené inventárnym číslom.
c) Repliky historických zbraní (zbroje, štíty, kopije, meče, helmy, dýky, drevené meče, cvičné tyče a i. )
d) Vybavenie tábora (keramika, prútené nádoby, sudy, stany, koly, prenosná piecka, žarnov, pracovné náradie, nábytok, a i.)
e) Religiózne predmety (oltárik, sošky, kultové nádobky, a. i.)
f) Kostýmy (obuv, odevy, parochne, doplnky ku kostýmom, a i.)
g) Drobné rekvizity (olejové lampy, hry, kuchynské náradie a i.)
h) Knižný fond (odborná literatúra, DVD nahrávky dokumentárnych filmov, CD nahrávky s antickou hudbou, vlastná literárna spisba)
i) Webová stránka (stránka, hosting, doména a i.)

(3) Inventárne číslo je zápis zložený z číselných s písmových znakov. Táto kombinácia znakov umožnuje kategorizovať jednotlivé položky, ktoré sú majetkom združenia., roztriediť ich podľa materiálu a určiť poradie ich nadobúdania do majetku združe nia.

(4) Inventárna kniha, je kniha zaznamenavajúca majetok združenia, ktorý sa navonok nijako nespája s občianským združením, čiže neobsahuje pečiatku, alebo písomný názov združenia.

(5) Každý novonadobudnutý majetok združenia musí byť opatrený inventárnym číslom a zapísaný v inventárnej knihe, ak nespadá do kategórie ,,Dokumenácia”.

(6) Za majektok združenia zodpovedá vedúci združenia, ktorý dohliada na jeho ucho vávanie, manipuláciu s ním, jeho technický a estetický stav, na jeho nákup a prípad ný predaj, údržbu, inventúry a pri zmene vedenia a jeho úplné odovzdanie a dobrý stav novému vedúcemu skupiny.

(7) Predaj majetku musí byť navrhnutý a predložený na zvolanej schôdzi. Predaj majet ku musí byť schválený hlasmi nadpolovičnej väčšiny členov.

(1) Jednou z činností združenia je aj vyhotovovanie projektov rozličného zamerania. Podieľa sa na nich každý člen združenia, či pri vzniku myšlienky, pri jeho vzniku a formálnom vyhotovení, alebo tiež pri jeho realizácií.

(2) Projekt je dokument, ktorý obsahuje myšlienku a ciele, ktoré plánuje združenie realizovať. Podrobné rozpracovanie myšlienky, ako aj hociktorú myšlienku tvoriacu projekt môže vykonať hociktorý člen združenia, pričom projekt musí obsahovať všetky štandardné náležitosť projektu.

(3) Vzniknutý projekt musí byť predložený na členskej schôdzi vedeniu združenia a po hlasovaní nadpolovičnej väčšiny sa stáva aktuálnym projektom hodnotným na predkladanie projektu rôznym inštitúciám, grantovým programom a fondom, potenciálnym sponzorom a pod.

(4) V prípade, že projekt nespĺňa všetky náležitosti projektu, alebo obsahovo je nevhodný pre použitie a predkladanie, vyhradzuje si vedenie združenia plné právo tento projekt zamietnuť a v prípade jeho úmyselného predloženia členom navrho vateľom u niektorej z inštitúcií sa od projektu plne dištancovať písomným vyjadrením.

(5) Ak projekt spĺňa všetky náležitosti projektu a ak bol schválený vedením na členskej schôdzi, môže byť predložený alebo podaný na vybranej inštitúcií na schválenie.

(6) Podporením projektu inštitúciou, na ktorej bol projekt predkladaný, alebo podaný, nadobúda projekt platnosť, pričom za jeho realizáciu zodpovedá nie len vedúci, ale celé vedenie združenia. To má na starosť dodržiavať všetky inštitúciou stanovené podmienky, ktoré je potrebné dodržať, aby bol projekt inštitúciou podporený.

Gallery

Zopár záberov z našich podujatí

S.C.E.A.R. : Rímska armáda a jej pomocné zbory. Už 10 rokok obohacujeme podujatia svojou účasťou.